Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ TH GROUP 

z dnia 18.09.2012r. 

 

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach hurtowni Internetowej TH GROUP;

4. Hurtownia – serwis internetowy dostępny pod adresem www.thgroup.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w hurtowni;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy hurtownią a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowej hurtowni;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z hurtowni internetowej dostępnej pod adresem www.thgroup.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Hurtownia, działająca pod adresem www.thgroup.pl, prowadzona jest przez firmę 

H.O.T. GROUP SP. Z O.O

H.O.T. GROUP SP. Z O.O

ALEJA JANA PAWŁA II 63/2

01-031 WARSZAWA

(POLSKA)

NIP: PL5272735304

REGON: 361370728

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach hurtowni internetowej;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach hurtowni internetowej;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach hurtowni internetowej.

2.5. Korzystanie z hurtowni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji [10] lub nowszej, lub

b.) mozilla w wersji [10] lub nowszej

c.) chrome w wersji 39 lub nowszej

2.6. W celu korzystania z hurtowni internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mariusz Zawadzki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem hurtowni internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.thgroup.pl/Regulamin--cterms-pol-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania z hurtowni internetowej 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z hurtowni jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron hurtowni.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Firma TH GROUP może pozbawić Klienta prawa do korzystania z hurtowni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów hurtowni, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w hurtowni dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem hurtowni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów hurtowni internetowej,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez administratora za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze hurtowni internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami,  podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania z hurtowni w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach hurtowni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla administratorów,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach hurtowni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania z hurtowni internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Hurtowni internetowej należy wejść na stronę internetową www.thgroup.pl, dokonać wyboru,modelu,koloru obuwia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Hurtowni internetowej wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą H.O.T. GROUP SP. Z O.O Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są gratis.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od [1] do [3] dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.thgroup.pl/Regulamin--cterms-pol-1.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego

Nasz bank: BANK ZACHODNI WBK S.A

Numer konta do wpłat PLN: 64109016940000000130815829

konto do wpłat w EURO: 37109016940000000130815830

konto do wpłat w USD : 24109016940000000131456943

 

c.) opłata pobraniowa za pośrednictwem firmy kurierskiej ( w przypadku zamówień powyżej 5000 tys. zł klient ma obowiązek wpłacić zaliczkę w wysokości 10% wartości zamówienia) w przeciwnym wypadku zamówienie takie może nie zostać zrealizowane.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres H.O.T. GROUP Sp. z o.o. ul. Międzynarodowa 9 / lok 5, 05-552 Wólka Kosowska

7.2 Klientowi będącemu przedsiębiorcom, możliwość zwrotu towaru bez wad, nie przysługuje.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

 

8.1. Firma H.O.T. GROUP SP. Z O.O jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres hurtowniaform24@gmail.com. Firma H.O.T. GROUP SP. Z O.O  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3.Firma H.O.T. GROUP SP. Z O.O nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu uszkodzeń lub defektów obuwia jak i o uwzględnieniu reklamacji.

8.4.Reklamacje przedsprzedażne przyjmowane są  w ciągu 14 dni od daty odbioru  przesyłki. Zwrot przesyłką poleconą lub kurierską na koszt kupującego. Po rozpatrzeniu i ocenie przez "rzeczoznawcę" towar wymieniany jest na wolny od wad,wystawiana jest faktura korygująca, a należność zwracana na konto klienta. 

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

9.1. H.O.T. GROUP SP. Z O.O podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administratora lub obsługę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Hurtowni internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Klient może zgłaszać pisemnie na adres:   hurtowniaform24@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.H.O.T. GROUP Sp. z o.o. ul. Międzynarodowa 9 / lok 5, 05-552 Wólka Kosowska

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni.

9.5. H.O.T. GROUP SP. Z O.O zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TH GROUP a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy TH GROUP a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel